Examencommissie

De examencommissie van de opleiding Communication and Multimedia Design bewaakt onder meer de goede gang van zaken bij de toetsing en examinering - is verantwoordelijk voor de afhandeling van verzoek- en bezwaarschriften die te maken hebben met toetsen en beoordelen - verleent toestemming voor het volgen van sommige minoren - beoordeelt aanvragen voor vrijstellingen - onderzoekt fraudezaken - kent het (Bindend Afwijzend) Studieadvies toe aan het einde van het eerste en tweede jaar.​

Werkwijze en samenstelling

De wet (WHW), alsmede de Onderwijs- en examenregeling (OER) en het studentenstatuut kennen een belangrijke plaats toe aan de examencommissie; zo behoort elke uitzondering op de OER tot de beslissingsbevoegdheid van de examencommissie. De examencommissie is samengesteld uit een aantal docenten van verschillende fasen en specialisaties en vergadert elke 3 weken. Voor vragen: mail naar examencommissie-cmd@hva.nl

Samenstelling

De examencommissie is samengesteld uit docenten van verschillende expertises en bestaat uit een voorzitter, een secretaris en vijf leden:

 • Eva van den Eijnde: voorzitter, algemeen, verzoeken, beroepszaken, studieadviezen, fraude
 • Marielle Beekman: ambtelijk secretaris
 • Djie Han Thung: lid, fraude en algemeen
 • Laura van der Vlies: lid, minoren en algemeen
 • Annemiek van Drunen: lid, fraude en algemeen 
 • Shirley Niemans: lid, algemeen
 • Anke Robertus: extern lid

Procedure
 1. Vul het formulier voor het verzoekschrift in.
 2. Mail het formulier (eventueel met bijlagen) naar examencommissie-cmd@hva.nl.
 3. Verzoek komt binnen bij het secretariaat van de examencommissie.
 4. De secretaris controleert of alle relevante informatie door de student is meegestuurd en bezorgt de volledige documentatie ter voorbereiding bij de examencommissieleden.
 5. Een lid van de examencommissie onderzoekt de situatie, spreekt met betrokkenen en formuleert een advies voor de eerstvolgende vergadering van de examencommissie.
 6. De examencommissie bespreekt het advies op grond van het verzoek en neemt daarop een besluit.
 7. Het definitief besluit van de examencommissie wordt per e-mail of brief bekendgemaakt aan alle betrokkenen.
 8. Het secretariaat voegt het antwoord van de commissie toe aan het studentendossier. De hele procedure neemt, gezien de frequentie van de vergaderingen van de examencommissie maximaal 4 werkweken in beslag. 

Vervolgstap

Mocht je het niet eens zijn met de uitspraak, kun je je binnen 6 weken wenden tot het Loket beroep, bezwaar en klacht. 

Spreekuur examencommissie

Iedere maandag en donderdag van 15.20 tot 17 uur in TTH01A36. Hier worden GEEN besluiten genomen, maar je kunt advies inwinnen bij Eva van den Eijnde over (de te volgen procedure voor) vrijstellingen, minoren, verzoeken t.a.v. afstuderen of stage, bijzondere omstandigheden, wijziging studieprogramma, aanvragen extra herkansing of second opinion, fraude, bezwaren tegen een beoordeling of bindend studieadvies (BSA). 

​​​​BO (verklaring bijzondere omstandigheid)

​Als je bij de examencommissie een verzoek indient dat te maken heeft met persoonlijke omstandigheden die je belemmeren in jouw studie heb je een BO nodig (verklaring Bijzondere Omstandigheid). Een BO wordt alleen afgegeven door de studentendecaan en als advies opgestuurd aan de examencommissie.

Fraude/Plagiaat

Plagiaat valt onder de noemer fraude en de examencommissie en de directie kunnen forse maatregelen nemen als fraude wordt geconstateerd. De afgelopen jaren zijn diverse studenten die zich schuldig maakten aan plagiaat gedurende een bepaalde periode uitgesloten van onderwijs en toetsen.

Plagiaat is een vorm van fraude. Je maakt je schuldig aan plagiaat wanneer je werk van iemand anders presenteert alsof het van jou is. De term “werk” moet je breed opvatten. Het kan gaan om:

 • een stuk tekst, variërend van een enkel citaat tot een heel artikel [print en online];
 • een standpunt, visie, opinie, mening;
 • onderzoeksresultaten;
 • een systematisering, zoals een typologie;
 • een database;
 • een afbeelding of een grafisch ontwerp.

In de beroepspraktijk wordt plagiaat als een ernstig vergrijp gezien. In veel gevallen is het reden voor ontslag op staande voet.

In het onderwijs komen twee vormen van plagiaat voor:

 • In het ene geval citeert een student uit publicaties [rapporten, artikelen, naslagwerken, websites] zonder adequate bronvermelding. Het kan daarbij gaan om letterlijke citaten, maar ook als je opvattingen van iemand of onderzoeksresultaten in je eigen woorden samenvat, moet duidelijk zijn dat het werk van iemand anders afkomstig is. De grenzen van deze vorm van plagiaat zijn niet altijd scherp te trekken. Als iets algemeen bekend is, dan hoef je dat niet aan een bron toe te schrijven. Voorbeeld: je hoeft niet naar een naslagwerk te verwijzen als je schrijft dat Amsterdam de hoofdstad van Nederland is. Maar wanneer is iets algemeen bekend en wanneer niet? Dat is niet altijd met zekerheid te zeggen. Als je aarzelt, kun je beter op zeker spelen en je bronnen vermelden. Of raadpleeg een docent als je er niet uitkomt.
 • In het andere geval van plagiaat gaat het om werk dat door een andere student is gemaakt dan de student die het ingeleverd heeft. Het komt voor dat studenten werk inleveren van een medestudent uit een andere groep, een ander jaar of een andere opleiding, in de hoop dat de betrokken docent het niet merkt. Zelfs als dat inleveren met toestemming van die andere student gebeurt, is er sprake van plagiaat. Immers, de student presenteert werk van iemand anders alsof het van hemzelf is.

Docenten kunnen het volgende formulier gebruiken om  fraude te melden: Docentenformulier fraude en plagiaat.docx

Minoren

​Kleur je studie met 'n minor

CMD werkt als alle opleidingen binnen de Hogeschool van Amsterda​m met de major-minor structuur. Van de 240 studiepunten die je nodig hebt om af te studeren haal je er 210 met het major-deel. Voor de resterende 30 punten doe je in blok 3 en 4 van het derde jaar een minor. Dit is een samenhangend keuzeprogramma. Als je zowel je major als je minor hebt gehaald, dan is je studie afgerond.

Meer informatie over het minorenbeleid en het vragen van toestemming voor het volgen van de minor vind je op de minorenpagina.

Let op, het niet naleven van de minoren-regels kan tot ernstige studievertraging leiden. 

International students

The Examination Board ensures the proper application and compliance with the Teaching and Examination Regulations (OER) and has drawn up guidelines for the affairs during exams.

The Examination Board is responsible for the approval of  exam regulations, granting exemptions, prolonging study results, the granting of additional exam opportunities in case of extraordinary personal circumstances and the approval of elective courses outside the faculty. In addition, the examination committee is responsible for monitoring the quality of assessments within the faculty. 

Requests to the Examination Board can only be submitted by sending an email to examencommissie-cmd@hva.nl with your name, HvA student number and a short explanation of your request, including the name of the teacher involved.

Verzoeken

​Een belangrijke taak van de examencommissie is het afhandelen van verzoeken. ​Hieronder vind je de juiste procedure. De tijd waarbinnen je een verzoek bij de examencommissie moet indienen, verschilt per verzoek. Denk eraan dat de examencommissie slechts eenmaal per drie weken vergadert. Als je het verzoek op tijd, op de juiste wijze en volledig hebt ingediend, dan stelt de examencommissie binnen 4 weken van de uitspraak op de hoogte. Als de examencommissie eerst meer informatie moet inwinnen dan nemen we contact met je op.

Verzoekschrift
Schriftelijk indienen bij de examencommissie m.b.v. het juiste formulier door te mailen naar examencommissie-cmd@hva.nl.
Formulier: Verzoekschrift

Verzoek in verband met een afwijkende minor

Schriftelijk indienen bij de examencommissie m.b.v. het juiste formulier. Zie ook de minoren pagina. MinorToestemmingsformulierCMD.docx

Verzoek tot vrijstelling

Schriftelijk indienen bij de examencommissie m.b.v. het juiste formulier. De examencommissie moet toestemming geven voordat een vrijstelling gegeven kan worden. Bij verzoeken tot vrijstelling geldt dat de examencommissie altijd het advies wil kennen van de teammanager van jouw richting en van de docent die het betreffende onderdeel doceert. Je dient je verzoek schriftelijk in bij de examencommissie, vergezeld van bewijsstukken zoals cijferlijsten van elders behaalde onderdelen met documentatie waaruit de inhoud van dat onderdeel overtuigend blijkt - en je voegt daarbij het schriftelijk advies van de teammanager en de docent.

Vrijstelling aanvragen 

Wanneer je bent gestart met de opleiding - en je hebt hiervoor al een HBO- of WO-opleiding gevolgd- dan kun je overwegen een vrijstelling voor een bepaalde module aan te vragen. De opleiding heeft hier voorwaarden voor opgesteld:

 • Vrijstelling voor een module/onderwijseenheid krijg je alleen wanneer je voldoende kunt aantonen (aan de hand van bewijsstukken als diploma’s, cijferlijsten, certificaten) dat je elders in het Hoger Onderwijs (dus WO of HBO) vergelijkbare onderwijseenheden hebt behaald, op grond waarvan de opleiding kan aannemen dat je de competenties die bij de module horen al eigen hebt gemaakt.
 • Vrijstellingen vraag je aan bij de examencommissie middels het formulier Vrijstellingsverzoek.
 • Zorg dat je aanvraag compleet is, met alle gevraagde bewijzen en stukken. Dus ook met de parafen of handtekeningen van de teammanager en docent.
 • Verzoeken dienen uiterlijk voor aanvang van het blok waarin de betreffende module/onderwijseenheid gegeven wordt, ingediend te zijn. Verzoeken die te laat worden ingediend, kunnen niet meer in behandeling worden genomen. 
 • Je krijgt uiterlijk 4 weken nadat je je verzoek hebt ingediend een antwoord van de examencommissie. Het is aan te raden om gedurende die tijd wel aan de module/onderwijseenheid deel te nemen. Vrijstellingsverzoek.docx

N.B. Verzoeken of bezwaren die op andere wijze zijn ingediend, worden niet behandeld.

Filosofie achter het verstrekken van vrijstellingen

 Het spreekt vanzelf dat je geen vrijstellingen voor vakken krijgt, wanneer je bijvoorbeeld op MBO-niveau een vergelijkbaar vak hebt gevolgd: competenties dienen nu op HBO-niveau eigen gemaakt te worden. Vrijstellingen zijn bovendien niet bedoeld als ‘verlichting’ van je studie, maar hebben als doel je in staat te stellen je studie vlot te laten verlopen.​

Bezwaren en klachten

procedure

Wanneer je een klacht hebt of het niet eens bent met een bepaalde beslissing, zijn er een aantal mogelijkheden om daar wat aan te doen.


Er is een onderscheid tussen een klacht, een bezwaar of een beroep. Een klacht heeft betrekking op een gedraging van een orgaan of medewerker van de hogeschool, terwijl een bezwaar of beroep alleen kan worden ingediend tegen een besluit. 

Als je een klacht hebt over de hogeschool, de faculteit of medewerkers ervan, probeer deze dan eerst op te lossen met de desbetreffende medewerker, afdeling of opleidingsmanager. Leg je klacht uit en vraag om een reactie. Leidt dit niet tot een oplossing, dan kun je overwegen een klacht in te dienen bij het Loket Beroep, Bezwaar en Klacht. Als je vragen hebt over de procedure dan kun je ook eerst advies inwinnen tijdens het spreekuur van de examencommissie. 

Last modified: Tuesday, 6 November 2018, 2:54 PM